Eshop    Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Definícia používaných pojmov:
·Zákon č. 136/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ďalej len ,,Zákon,,
·ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
·OÚ - osobné údaje.
·IS OÚ – informačný systém systematicky spracúvajúci OÚ.
·Prevádzkovateľ - ten, kto spracúva osobné údaje v IS OÚ.
·Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá bola poučená v zmysle § 21 Zákona.
·Dotknutá osoba - fyzická osoba, občan, ktorý je zakazník e-shopu. Zákon sa
nevzťahuje na SZČO alebo na iný podnikateľský subjekt.
·Sprostredkovateľ - prevádzkovateľom poverený subjekt, ktorý spracúva OU dotknutej
osoby v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma).
·Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim
osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.
·IS e-shop (E-shop) - možno definovať ako predaj tovarov a príp. služieb na diaľku
prostredníctvom internetu. Na jednej strane obchodného vzťahu je prevádzkovateľ e-
shopu, t.j. predávajúci a na druhej zákazník e-shopu, t.j. kupujúci. Pri obchodnom
vzťahu sa uzatvára obchodná zmluva. IS spracúva OÚ, potrebné pre uzatvorenie zmluvy
a dodanie tovaru alebo služieb.
·IP adresa, cookies – údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC.
Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby.
V zmysle §15 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:
Názov e-shopu: www.gadzujem.sk
Prevádzkovateľ  a sprostredkovateľ: CUBO & CO, s.r.o., Hronská 17 , 040 11 Košice, IČO: 52615677

Tretia strana:
Slovenská pošta, a.s., Trieda SNP 10, 04011 Košice
IS e-shop
Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby prevádzkovateľ potrebuje
údaje o zákazníkovi. Ak zákazník je podnikateľský subjekt, tak prevádzkovateľ spracúva tieto
údaje: obchodné meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platca DPH), fakturačnú a dodaciu
adresu. V tomto prípade sa OÚ nespracúvajú. Výnimočne sa môžu spracúvať aj OÚ, napr. meno
zamestnanca firmy, číslo telefónu, e-mailová adresa, ak tovar preberá osobne a kuriér ho musí
identifikovať (napr. predaj na faktúru). Ak zákazník nie je podnikateľský subjekt, ale občan, tak
prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo
telefónu a emailovú adresu zákazníka, t.j. dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných
údajov kupujúceho je, uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby, prípadne pre
splnenie reklamačných povinnosti predávajúceho.
Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať.
Doba spracúvania OÚ je podmienená inými zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej
zmluvy. OÚ sa poskytujú sprostredkovateľovi pre spracovanie účtovných dokladov a tretím

stranám pre doručenie zásielky dotknutej osobe – zákazníkovi e-shopu. OÚ sa sprístupňujú len
v zmysle s § 10 ods. 2 Zákona.
Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 10 ods. 3 písm.
b) Zákona.
V zmysle § 16 Zákona, dotknutá osoba, t.j. zákazník e-shopu, je povinná do IS poskytnúť len
pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do IS
poskytol. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
V prípade akýchkoľvek zmien, môže dotknutá osoba sama aktualizovať svoje OÚ po prihlásení
sa do e-shopu. Dotknutá osoba je povinná pri prihlasovaní sa do e-shopu používať ním zvolené
alebo prevádzkovateľom pridelené heslo. V prípade zneužitia hesla a vykonania nákupu v mene
dotknutej osoby, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade vzniku akejkoľvek
škody prevádzkovateľovi, poskytnutím nesprávnych údajov, môže prevádzkovateľ od dotknutej
osoby vymáhať vzniknutú škodu.
V zmysle § 17 Zákona je
(1) Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť
likvidáciu OÚ.
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.
Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu podľa osobitného predpisu.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov okrem
osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) aj vtedy, ak zanikli dôvody, ktoré
neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ods. 4, a súhlas nebol daný.
(4) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný
spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov
uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).
(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný
bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)
v poštovom styku.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný
to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému,
komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania tu
uvedených osobných údajov platí pre prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ
poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky dotknutej osoby, prípadne
doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa.
V zmysle § 18 Zákona ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba
uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej
strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho
základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol.
Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje
blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej
strany.
V zmysle § 28 Zákona si dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi (e-shopu) môže uplatniť
tieto práva:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia
podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu
v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a),
e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné
údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný
žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ
informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice
je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať

úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
osoba.17)
V zmysle § 29 Zákona prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm.
a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem
úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia žiadosti.
V zmysle § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie
OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

 

Informácie o prevádzkovateľovi www.gadzujem.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gadzujem.sk je:

CUBO & CO, s.r.o.
Hronská 17
040 11Košice
Telefónna linka: 0907 205 099

Každý pracovný deň od 10:00 do 15:00 hod
e-mail: studiofairytalekosice@gmail.com
IČO: 52 615 677
DIČ: 2121084009

Miesto podnikania:

Hronská 17 , Košice 040 11

Číslo účtu: 5162788833/0900

Iban: SK91 0900 0000 0051 6278 8833

SWIFT: GIBASKBX

Názov banky: Slovenská sporiteľňa

Poštová adresa: ( zasielanie vašich reklamácii a pošty )
Svadobný salón Fairytale

CUBO & CO, s.r.o.
Hronská 17
040 11  Košice